Gedragsprotocol

Gedragsafspraken ten aanzien van gewenst- en protocol ten aanzien van ongewenst gedrag.

 

De Regenboog stelt zich tot doel dat de leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen in een rustige sfeer binnen de school en de eigen groep.

De medewerkers zetten zich, met dit als uitgangspunt, al jaren in om de kinderen positief te benaderen en begeleiden om zo te komen tot een positieve en veilige leeromgeving welke voldoet aan de behoefte van elk kind: duidelijkheid en structuur.

Tijdens de studiemiddag van donderdag 26 november 2015 hebben wij als medewerkers gesproken over hoe wij de duidelijkheid, de sfeer en de veiligheid in en om onze school verder kunnen vergroten, mede omdat er regelmatig sprake is van onrust binnen verscheidene groepen, in de gangen en op het schoolplein.

Dit komt de veilige leeromgeving niet ten goede. Wij hebben daarom deze dag gekeken hoe wij met elkaar kunnen zorgen voor de benodigde duidelijkheid, structuur en rust en het kunnen waarborgen van veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Hierbij zijn wij gekomen tot de volgende basisregels:

  1. Wij luisteren naar elkaar
  2. Wij respecteren elkaar
  3. Wij dragen zorg voor elkaar en elkaars spullen
  4. Ruzies en problemen lossen wij samen op
  5. Wij gebruiken binnen èn buiten school geen geweld

Op basis van deze 5 regels hebben wij als medewerkers samen met de kinderen gekeken naar afspraken die hiertoe kunnen bijdragen. Dit wordt binnen het team van medewerkers verder besproken en met de MR kort gesloten waaruit een aantal afspraken school-breed vastgesteld en toegevoegd zullen worden.

 

Om te komen tot een goede hantering van de regels en de bijbehorende afspraken hebben wij met elkaar een stappenplan uitgewerkt dat houvast en eenduidige aanpak garandeert bij gedrag welke niet valt onder de gestelde regels en de gemaakte afspraken. Hierbij maken wij onderscheid tussen storend/ongewenst gedrag en extreem/grensoverschrijdend gedrag. Let wel: er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen het kind zelf en het gedrag wat het laat zien.

 

Onder storend/ongewenst gedrag verstaan wij:

-Niet luisteren, met name het niet opvolgen van instructies of het weigeren te luisteren naar wat gezegd wordt.

-Storend en brutaal en manipulerend gedrag.

-Gedrag wat erop gericht is om een ander te kwetsen of te negeren/buiten te sluiten.

 

Stappenplan bij storend/ongewenst gedrag:

Stap 1 -Aanspreken op het gedrag en benoemen van het gedrag wat je wil zien (gewenste gedrag).

Stap 2 -Bij herhaling een time-out in de eigen klas: 5 minuten.

Stap 3 -Bij herhaling een time-out in een andere klas: 10 minuten, papier en potlood en pen en bijv. 3 kleurtjes mee met de vraag om een tekening of een beschrijving te maken over de situatie van waaruit het gedrag is ontstaan . Na schooltijd (12.00 uur of 15.15 uur) een gesprekje tussen leerling en medewerker. De tijd (10 minuten) van de time-out buiten de klas zal ingehaald moeten worden en het schoolwerk moet afgemaakt worden op school of thuis, dit in overleg met de medewerker. De ouders worden geïnformeerd dat het kind later thuis komt, er wordt tegelijk een afspraak gemaakt met de ouders om z.s.m.: de situatie te bespreken, zorgen te uiten, samen kijken naar waar het gedrag vandaan komt, wat dit kind gaat helpen en om afspraken te maken toegespitst op het verbeteren van het gedrag van het kind. De gesprekken en afspraken worden vastgelegd in het kinddossier.

 

Bij extreem grensoverschrijdend gedrag hanteren wij het protocol “Toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen Stichting School”

Vriendelijke groet,

Medewerkers en MR De Regenboog.