SchOOLwiki

zoekopdracht

24 resultaten in categorie "ons-onderwijs"

Aanmelding (bijna) 4 jarigen

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating,  gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren....
Lees verder

Aannamebeleid

Op een openbare basisschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind welkom op een andere openbare school. Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Dit noemen we de zorgplicht. Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school: Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte; Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte. De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan. Lees hier welke stappen van aanmelden, inschrijven en aanname u als ouder doorloopt binnen Stichting SchOOL bij het kiezen van de school voor uw kind. Let op: Ouders kunnen een verzoek doen aan de school, inzage te doen in het onderwijskundige rapport van het kind zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd voor de nieuwe school. Deze leerlingdossiers mogen door een school niet zonder meer worden doorgestuurd worden naar een nieuwe school. Alleen de gegevens uit het leerlingdossier die relevant zijn voor de nieuwe school mogen worden doorgestuurd.    ...
Lees verder

BSO

Buitenschoolse opvang Na school, op schoolvrije dagen en in de vakantie biedt de SKL buitenschoolse opvang (BSO). Tijdens de buitenschoolse opvang kunnen kinderen fijn binnen- en buiten spelen, is er knutselmateriaal aanwezig en worden er spelletjes gedaan. Tevens organiseert de leiding regelmatig speciale activiteiten. Kijk hier voor meer informatie over de SKL....
Lees verder

Bewegingsonderwijs

Stichting SchOOL vindt sport en bewegen belangrijk. Het optimaal leren bewegen en het bewust bezig zijn met een actieve en gezonde leefstijl dragen immers bij aan de ontwikkeling van het kind. Ieder kind kan zo op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Daarom hebben alle scholen van Stichting School een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De leerkrachten van de Vakgroep Bewegingsonderwijs zijn in dienst van Stichting SchOOL en bieden bewegingsactiviteiten aan voor elk kind met als doel elk kind de kans te geven zicht te ontwikkelen.  In en om de school en in samenwerking met partners. Van gymlessen tot sportdagen (denk aan spelletjesdag, atletiek sportdag, survival sportdag, voetbal- en korfbaltoernooien) en de organisatie en begeleiding van kampen (op Vlieland en in Zeewolde).  Zij doen dat voor de openbare basisscholen in Lelystad maar ook voor scholen van andere schoolbesturen. Over de vakgroep bewegingsonderwijs...
Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Aan Stichting SchOOL is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden (MR-en) uit de personeelsleden en de ouders gekozen. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes ouders en zes personeelsleden van verschillende scholen. Per persoon is de zittingsduur maximaal vier jaar. De GMR praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp,  advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Meer informatie hierover vind je in het Medezeggenschapsstatuut GMR  of in het GMR-reglement van Stichting SchOOL. ...
Lees verder

IPC-Units

De leerstof die IPC digitaal aanbiedt, werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die IPC units noemt. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken. Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. IPC updatet de leerstof met regelmaat met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap....
Lees verder

IPC-leerstof in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak Kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij het vak Geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en legt IPC de verbanden met het heden. Bij het vak Natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij het vak Aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken....
Lees verder

IPC-unit: vaste structuur

De IPC-units hebben een vaste structuur. Leren staat in de IPC-leerstof centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? IPC werkt onder meer met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluit het thema af met een viering van de leeropbrengst, bijvoorbeeld met een schoolbrede tentoonstelling....
Lees verder

IPC: Assessment for Learning

Om effectief te leren en om het leren te verbeteren heeft een kind relevante feedback nodig. Het Assessment for Learningprogramma helpt daarbij. Dit digitale programma hanteert een simpele filosofie: kinderen goed laten leren is onlosmakelijk verbonden met goed evalueren. Dankzij een goede evaluatie weten het kind en de leerkracht welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn. De IPC-units geven de leerling continue de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van IPC-leertaken en een effectieve feedback die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. Met het Assessment for Learningprogramma worden kinderen eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat de leerkracht samen met hen de voortgang monitort....
Lees verder

IPC: de 21e-eeuwse vaardigheden

De 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in het IPC-onderwijs. Dit gebeurt op de eerste plaats door middel van de 8 persoonlijke doelen. Zij vormen de basis van de IPC-leerstof. De doelen geven invulling aan de les en bepalen welke ervaringen de leerling opdoet. Het is belangrijk dat de leerling telkens iets overwint en ergens beter in wordt. De 21e-eeuwse vaardigheden ‘creativiteit’ en ‘kritisch denken’ spelen een fundamentele rol in het IPC-leerproces. Kinderen leren zelf richting en kleur geven aan hun leerproces. IPC prikkelt de leerlingen voortdurend om zelf het heft in handen te nemen. Onder de noemer ‘International Mindedness’ werken leerlingen aan hun sociale en culturele vaardigheden. Hoe leren we over onszelf? Hoe leren we over de ander? En hoe staan we open voor een andere blik op de wereld? IPC onderscheidt de volgende 21e-eeuwse vaardigheden: Communiceren Samenwerken Probleemoplossend vermogen Creativiteit Kritisch denken Sociale en culturele vaardigheden ICT-basisvaardigheden Informatievaardigheden Mediawijsheid Computational thinking Zelfregulering ...
Lees verder

Identiteit van ons onderwijs: openbaar!

Onze school is openbaar: dat is een bewuste keuze en een erg belangrijk uitgangspunt. Echt iedereen is welkom. Openbaar onderwijs werkt niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing of afkomst. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk. Naast de door het ministerie vastgestelde doelen hebben scholen de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Via de medezeggenschapsraad, de ouderraad en eventueel een ouderpanel kunnen ouders meepraten over de organisatie en de inhoud van ons onderwijs. Niet apart, maar samen Binnen het onderwijs brengen wij niet alleen kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn. De totale maatschappijontwikkeling is bij uitstek zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je vanuit respect voor de eigen cultuur ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen. ‘Niet apart, maar samen!’ is het motto van het Nederlandse Openbaar Onderwijs en dus ook van ons!    ...
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; via observaties; met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (groep 1-2). De toetsen die horen bij de methode worden binnen de groep bijgehouden. Voor de niet methode gebonden toetsen maken wij gebruik van de toetsen van het CITO. Deze toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden op de computer. De uitslagen van deze toetsen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens een gesprek met ouders. Vanaf basisgroep 1 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen. Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom vinden we de observaties en de mening van de leerkracht ook van groot belang. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden....
Lees verder

luizenprotocol

Preventief Ieder nieuw schooljaar wordt aan de ouders gemeld dat zij het ‘protocol hoofdluis’ kunnen vinden in de schoolgids of op de website van de school. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de regels en afspraken die op school zijn gemaakt over de preventie en bestrijding van hoofdluis. De school heeft een vaste groep luizenpluis-ouders die controleren op hoofdluis. Zij zijn door de GGD geïnstrueerd over het opsporen van hoofdluis en hebben de taak om vast te stellen welke kinderen hoofdluis hebben opgelopen. De coördinator (Fenna - de conciërge van de Regenboog) meldt aan de leerkrachten, welke kinderen er hoofdluis hebben. Na elke schoolvakantie worden alle leerlingen van de school gecontroleerd op hoofdluis. Twee weken na de controle vindt er een hercontrole plaats van de klassen waar hoofdluis was geconstateerd. Bij constatering van hoofdluis Als ouders/verzorgers hoofdluis constateren bij hun kind, zijn zij verplicht dit bij het eerst volgende schoolbezoek van de leerling te melden aan de leerkracht van de groep. Ook als zij ervan overtuigd zijn dat de hoofdluis onder controle is. Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd door de luizenpluis-ouders, wordt dit gemeld aan de leerkracht van het kind. De leerkracht neemt contact op met de ouders/verzorgers van het kind met hoofdluis. De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gebracht dat zij verplicht zijn hun kind afdoende te behandelen tegen hoofdluis. De leerkracht verwijst de ouders naar de website voor het protocol en de ‘informatiebrief hoofdluis’. Als de hoofdluis is geconstateerd worden alle kinderen in de klas door de luizenpluis-ouders gecontroleerd. Bij kinderen waar luizen of levende neten worden aangetroffen neemt de leerkracht contact op met de ouders. De andere kinderen krijgen een briefje mee naar huis dat er in de klas hoofdluis heerst. Indien bij de hercontrole na twee weken nog steeds luizen worden aangetroffen bij hetzelfde kind, neemt de coördinator (Fenna) de behandelmethode met de ouders door. Zo nodig worden de ouders verwezen naar de schoolverpleegkundige bij de GGD. Als bij een hercontrole geen hoofdluis of levende neten meer worden aangetroffen krijgen de leerlingen een briefje mee naar huis waarin staat dat er geen hoofdluis meer heerst in de klas. Algemene regels Ouders/verzorgers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het constateren en bestrijden van luizen en neten bij hun kind. Ouders/verzorgers mogen nooit een vrijwilliger van de luizen- pluisouders aanspreken op hun werkwijze of conclusies. Bij klachten of opmerkingen kan de ouder contact opnemen met de coördinator (Fenna). Om het taboe te doorbreken gaan we in alle openheid om met het hebben van luizen. Het is erg vervelend maar heel normaal als iemand luizen heeft, bijna elk gezin maakt het minstens een keer mee. Als bekend is wie het heeft, kan iedereen er rekening mee houden en verdere besmetting voorkomen. Meer informatie : Informatiebrief GGD hoofdluis...
Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslis- sen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur van het open- baar onderwijs. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders / verzorgers en hebben drie jaar zitting. De teamleden van de MR worden gekozen door het team. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De directeur kan adviserend aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen. Uit de MR kan een afgevaardigde worden gekozen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een vergadering van MR-leden van alle andere scholen voor openbaar onderwijs. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn in te zien op de website. ...
Lees verder

Missie van Stichting SchOOL

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 19 openbare basisscholen; 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’ Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg. Een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties zet onze medewerkers in hun kracht. SchOOL werkt vanuit vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap Vanuit deze kernwaarden zetten alle medewerkers zich in voor Stichting SchOOL. Het eigen gedrag van medewerkers geldt als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd. Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer. Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.  Organisatiefilosofie Stichting SchOOL  We denken in het belang van kinderen en hun ouders. We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren. We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie. We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in de groep. We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling.    Het strategisch koersplan ‘Samen SchOOL zijn’ richt zich op vijf hoofdthema’s: Passend en kwalitatief goed onderwijs Maatschappelijke verankering Goed werkgeverschap Samen SchOLen Basis op orde Koersplan Stichting SchOOL 2015 2018 | Samen SchOOL zijn...
Lees verder

Overblijven (TSO)

Kinderen van de Regenboog kunnen gebruik maken van de op school georganiseerde overblijfmogelijkheid door Stichting de Tussentijd (www.stichtingdetussentijd.nl). De overblijf werkt met betaalde vrijwilligers. Men maakt gebruik van ruimtes in de school . De kinderen worden opgehaald om 12.00 uur. Het bevoegd gezag (gemeente Lelystad) stelt de ruimte ter beschikking en regelt de WA-verzekering. De ouderlijke bijdrage wordt besteed aan de vergoedingen voor de overblijfkrachten, aan spelmateriaal en af en toe iets gezelligs voor de kinderen (Kerst, Pasen etc.). Incidenteel overblijven Bij incidenteel overblijven, dient er tussen 8.30 en 9.30 uur het volgende speciale telefoonnummer te worden gebeld: 06-34610370 Buiten deze uren kun je op dit nummer de voicemail inspreken of een bericht mailen naar c.hofstra@stichtingdetussentijd.nl Als je een incidentele overblijfplek hebt kunnen regelen en het blijkt dat je kind op die dag alsnog ergens anders is gaan eten, terwijl je een gereserveerde overblijfplek hebt geregeld, dan worden de overblijfkosten toch in rekening  gebracht. In- en Uitschrijven Voor een inschrijving kun je het inschrijfformulier op school krijgen of downloaden via www.stichtingdetussentijd.nl , en inleveren in de gele "boterham" brievenbus in de hal van de jongsten. Je kan je kind opgeven voor 1,2,3 of 4 dagen per week.Er is een opzegtermijn van 1 maand. Als u vaste overblijfdagen wenst te veranderen, dan kunt contact opnemen met de coördinator: Cora Hofstra 06-34610370. Als je kind op (een) vaste overblijfdag(en) overblijft en je wenst daar een keer geen gebruik van te willen maken, dan kan je dat op de volgende manier laten weten. Bel naar: 06-34610370 (tussen 8.30 uur en 9.30 uur)....
Lees verder

pesten

Op de Regenboog wordt er aan gehecht dat we gelijkwaardig met elkaar omgaan. Kinderen moeten zich in en rond de school veilig kunnen voelen. Pestgedrag willen we daarom zo snel mogelijk aanpakken om erger te voorkomen. Niet alleen de gepeste moet hulp krijgen, ook de pester en de toeschouwers hebben steun nodig om dit gedrag te veranderen. Ouders en kinderen kunnen dus met een gerust hart naar medewerkers stappen wanneer zij menen dat er iets mis is. Steeds vaker wordt er ook via de computer gepest, ook daar zijn wij alert op!  ...
Lees verder

Stichting SchOOL

Stichting SchOOL is de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 19 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Goed onderwijs voor alle kinderen”. Over Stichting SchOOL...
Lees verder

Taalklas

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een structurele invulling gekregen op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de taalontwikkeling centraal! Wethouder Elly van Wageningen gaf de kinderen ook mee hoe bijzonder het is dat zij straks tweetalig zijn, “ Het spreken van de taal van het land waar je vandaan komt is de basis voor het goed leren spreken en gebruiken van het Nederlands!” . Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote voordelen. In maart 2015 zijn er 18 kinderen van 9 nationaliteiten (van Somalië, Jemen, Syrië en de Filipijnen, tot Polen, Duitsland, Turkije en Zimbabwe) verdeeld over twee Taalklas groepen. Het zijn kinderen die hier als vluchteling zijn gekomen of waarvan de ouders hier zijn komen wonen of werken. Projectleider Freddy van Arnhem van Stichting SchOOL : “De Taalklas is binnen het basisonderwijs in Lelystad een belangrijke stap om nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 te ondersteunen. Zie het als een ‘taalbad’ om de kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes (ook in de vorm van taalmaatjes) te leren hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en in het basisonderwijs. Zo leveren we samen met de ouders een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van deze kinderen.” Achtergrond Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) wil Stichting SchOOL zich sterk maken voor een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de start van de Taalklas voor een structurele invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. Meer informatie Neem contact op met het team van OBS De Poolster via: Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad T 0320-250514 E administratie.poolster@stichtingschool.nl...
Lees verder

Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld.  ...
Lees verder

visie

Kerndoelen De kerndoelen die de overheid ons stelt, willen we met zoveel mogelijk kinderen halen. Methoden die we willen invoeren worden mede hierop beoordeeld. Bovendien wordt gekeken of deze methodiek ook past binnen onze doelstellingen en werkwijzen, zodat een goede samenhang ontstaat. De schoolse vakken beheersen is een doel, maar met ons onderwijs beogen we meer. Daar hoort naar onze opvatting ook (een deel van) de opvoeding bij. Wij willen de kinderen leren samenwerken en leren verantwoordelijkheid te dragen. We willen dat ze weten wat er in de wereld om hen heen speelt en dat zij met hun gevoelens om weten te gaan. De groeps- en schoolbespreking moeten hen op weg helpen naar een volwaardig democratisch bestaan, waarin hun bijdrage telt. Groepsavonden voor de kinderen worden dan ook door hen zelf georganiseerd. Om dit allemaal te realiseren is een goed contact tussen school en thuis onontbeerlijk zodat we van elkaar weten wat wij gezamenlijk willen en aankunnen. Prioriteiten Het begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de samenleving vinden wij van groot belang. Wij zijn ons echter als school bewust, dat dit niet zonder kennisverwerving tot stand kan komen. Vandaar dat wij de nodige tijd besteden aan vakgebieden als taal, lezen en rekenen. Daarbij streven we er vooral naar dat ieder kind datgene aangeboden krijgt, dat hij/ zij kan verwerken en dat tot persoonlijke ontwikkeling leidt. Te vroeg, te afstandelijk een kind confronteren met zaken waar het nog niet aan toe is, zullen we niet nastreven, evenmin het wachten tot het "vanzelf" komt. We willen rekening houden met verschillen. Naast deze zaken is er op school nadrukkelijk ruimte voor begrijpen wat je leest en er naar kunnen handelen, het zoeken naar creatieve oplossingen voor een rekenprobleem uit het dagelijks leven, het schrijven van zakelijke of creatieve teksten, het doen van eigen onderzoek, je groepsgenoten informeren over datgene wat jij hebt uitgevonden. Dit onderwijs willen wij geven aan een zo breed mogelijk publiek. Wij staan ervoor kinderen in hun eigen omgeving onderwijs te kunnen bieden, toegesneden op persoonlijke mogelijkheden. Kinderen die veel aankunnen, worden daartoe uitgedaagd, kinderen met problemen willen wij zoveel mogelijk opvangen binnen de school. Wat vinden we belangrijk? Veel mensen beseffen dat de sfeer, waarin kinderen opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De school streeft ernaar de kinderen zich thuis te laten voelen, zich geborgen te weten. Op die manier kan een kind zich het sterkst ontwikkelen. We willen een ongedwongen, maar duidelijke sfeer realiseren. Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt hoog gewaardeerd, zolang het de belangen van anderen niet schaadt. Natuurlijk moet er regelmaat zijn, moeten gedragsregels gerespecteerd worden. Waar ze overtreden worden, moet over het waarom van de regel gesproken kunnen worden. Begrip moet voorop staan, niet de regel zelf. Grenzen worden gelegd waar anderen last ondervinden. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheden durven nemen, leren met elkaar omgaan, verdraagzaam zijn, kennis nemen van andere culturen en andere opvattingen, positief gedrag aanleren. Heel belangrijk vinden wij dat de kinderen van jongs af aan een mening vormen en daar uiting aan durven geven....
Lees verder

Wat is IPC?

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.   Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar....
Lees verder

ziekmelden / doktersbezoek

Als je kind door ziekte niet op school kan komen, vragen wij om ons daar tussen 8.05 uur en 8.25 uur van op de hoogte te stellen. Indien kinderen tijdens schooltijd naar de dokter of tandarts moeten, geef je dit vooraf aan de leerkracht door. De kinderen dienen door vader of moeder (of een andere aan de leerkracht doorgegeven persoon) opgehaald en eventueel weer terug naar school gebracht te worden. Dit laatste vinden we belangrijk bij de jongsten....
Lees verder

Zorgplicht

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven. Zie ook aannamebeleid....
Lees verder