SchOOLwiki

zoekopdracht

visie

Kerndoelen

De kerndoelen die de overheid ons stelt, willen we met zoveel mogelijk kinderen halen. Methoden die we willen invoeren worden mede hierop beoordeeld.

Bovendien wordt gekeken of deze methodiek ook past binnen onze doelstellingen en werkwijzen, zodat een goede samenhang ontstaat.

De schoolse vakken beheersen is een doel, maar met ons onderwijs beogen we meer. Daar hoort naar onze opvatting ook (een deel van) de opvoeding bij. Wij willen de kinderen leren samenwerken en leren verantwoordelijkheid te dragen. We willen dat ze weten wat er in de wereld om hen heen speelt en dat zij met hun gevoelens om weten te gaan.

De groeps- en schoolbespreking moeten hen op weg helpen naar een volwaardig democratisch bestaan, waarin hun bijdrage telt. Groepsavonden voor de kinderen worden dan ook door hen zelf georganiseerd.

Om dit allemaal te realiseren is een goed contact tussen school en thuis onontbeerlijk zodat we van elkaar weten wat wij gezamenlijk willen en aankunnen.

Prioriteiten

Het begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de samenleving vinden wij van groot belang. Wij zijn ons echter als school bewust, dat dit niet zonder kennisverwerving tot stand kan komen. Vandaar dat wij de nodige tijd besteden aan vakgebieden als taal, lezen en rekenen. Daarbij streven we er vooral naar dat ieder kind datgene aangeboden krijgt, dat hij/ zij kan verwerken en dat tot persoonlijke ontwikkeling leidt. Te vroeg, te afstandelijk een kind confronteren met zaken waar het nog niet aan toe is, zullen we niet nastreven, evenmin het wachten tot het “vanzelf” komt.

We willen rekening houden met verschillen. Naast deze zaken is er op school nadrukkelijk ruimte voor begrijpen wat je leest en er naar kunnen handelen, het zoeken naar creatieve oplossingen voor een rekenprobleem uit het dagelijks leven, het schrijven van zakelijke of creatieve teksten, het doen van eigen onderzoek, je groepsgenoten informeren over datgene wat jij hebt uitgevonden.

Dit onderwijs willen wij geven aan een zo breed mogelijk publiek. Wij staan ervoor kinderen in hun eigen omgeving onderwijs te kunnen bieden, toegesneden op persoonlijke mogelijkheden. Kinderen die veel aankunnen, worden daartoe uitgedaagd, kinderen met problemen willen wij zoveel mogelijk opvangen binnen de school.

Wat vinden we belangrijk?

Veel mensen beseffen dat de sfeer, waarin kinderen opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De school streeft ernaar de kinderen zich thuis te laten voelen, zich geborgen te weten. Op die manier kan een kind zich het sterkst ontwikkelen. We willen een ongedwongen, maar duidelijke sfeer realiseren.

Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt hoog gewaardeerd, zolang het de belangen van anderen niet schaadt. Natuurlijk moet er regelmaat zijn, moeten gedragsregels gerespecteerd worden. Waar ze overtreden worden, moet over het waarom van de regel gesproken kunnen worden.

Begrip moet voorop staan, niet de regel zelf. Grenzen worden gelegd waar anderen last ondervinden. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheden durven nemen, leren met elkaar omgaan, verdraagzaam zijn, kennis nemen van andere culturen en andere opvattingen, positief gedrag aanleren.

Heel belangrijk vinden wij dat de kinderen van jongs af aan een mening vormen en daar uiting aan durven geven.