pesten

donderdag 13 november

Op de Regenboog wordt er aan gehecht dat we gelijkwaardig met elkaar omgaan. Kinderen moeten zich in en rond de school veilig kunnen voelen. Pestgedrag willen we daarom zo snel mogelijk aanpakken om erger te voorkomen. Niet alleen de gepeste moet hulp krijgen, ook de pester en de toeschouwers hebben steun nodig om dit gedrag te

Lees verder

ziekmelden / doktersbezoek

donderdag 13 november

Als je kind door ziekte niet op school kan komen, vragen wij om ons daar tussen 8.05 uur en 8.25 uur van op de hoogte te stellen. Indien kinderen tijdens schooltijd naar de dokter of tandarts moeten, geef je dit vooraf aan de leerkracht door. De kinderen dienen door vader of moeder (of een andere

Lees verder

Overblijven (TSO)

donderdag 13 november

Kinderen van de Regenboog kunnen gebruik maken van de op school georganiseerde overblijfmogelijkheid door Stichting de Tussentijd (www.stichtingdetussentijd.nl). De overblijf werkt met betaalde vrijwilligers. Men maakt gebruik van ruimtes in de school . De kinderen worden opgehaald om 12.00 uur. Het bevoegd gezag (gemeente Lelystad) stelt de ruimte ter beschikking en regelt de WA-verzekering. De ouderlijke bijdrage wordt

Lees verder

BSO

donderdag 13 november

Buitenschoolse opvang Na school, op schoolvrije dagen en in de vakantie biedt de SKL buitenschoolse opvang (BSO). Tijdens de buitenschoolse opvang kunnen kinderen fijn binnen- en buiten spelen, is er knutselmateriaal aanwezig en worden er spelletjes gedaan. Tevens organiseert de leiding regelmatig speciale activiteiten. Kijk hier voor meer informatie over de SKL.

Lees verder

luizenprotocol

donderdag 13 november

Preventief Ieder nieuw schooljaar wordt aan de ouders gemeld dat zij het ‘protocol hoofdluis’ kunnen vinden in de schoolgids of op de website van de school. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de regels en afspraken die op school zijn gemaakt over de preventie en bestrijding van hoofdluis. De school heeft een

Lees verder

visie

donderdag 13 november

Kerndoelen De kerndoelen die de overheid ons stelt, willen we met zoveel mogelijk kinderen halen. Methoden die we willen invoeren worden mede hierop beoordeeld. Bovendien wordt gekeken of deze methodiek ook past binnen onze doelstellingen en werkwijzen, zodat een goede samenhang ontstaat. De schoolse vakken beheersen is een doel, maar met ons onderwijs beogen we

Lees verder