Wat maakt ons 'De Regenboog'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Regenboog willen we hier graag benoemen: 
  • IPC: Voor het vak wereldoriëntatie bieden wij het International Primary Curriculum (IPC). IPC is gebaseerd op het ontwikkelen van de 21th century skills, de toekomstgerichte vaardigheden zoals: creativiteit, samenwerken, ICT- geletterdheid, kritisch denken, communiceren, probleemoplossende vaardigheden, en sociaal culturele vaardigheden.
  • Een vreedzame school: De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en school. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
  • De Regenbooggroep: Wanneer we denken dat een kind de einddoelen van groep 8 niet gaat halen en het halen van referentieniveau 1F (einddoelen groep 6) ook een pittige klus zal zijn, komt de Regenbooggroep in beeld.  De groep is klein, de instructie is op maat en waar mogelijk is de verwerking meer praktisch van aard. Ook wordt er een “klusaanbod” verzorgd.
  • Hoogbegaafdengroep: Eén van de hoogbegaafdengroepen in Lelystad is gevestigd in het schoolgebouw van de Regenboog.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. Ook organiseren we extra sport- en spelactiviteiten na schooltijd.

Het team

Op de Regenboog werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook voor die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Regenboog hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving